拼音: shà

同音字共计: 20个

汉字 部首 笔画 拼音 五笔
10 shà WWFK
12 shà DDHT
11 shà KUVG
11 shà KGVH
12 shà KTFE
13 shà KDHT
11 shà MHUV
广 13 shà ODHT
13 shà TFEW
14 shà VYVH
7 shà IITT
15 shà IKBY
13 shà QVTO
14 shà TGVH
13 shà NDWW
14 shà NUVF
11 shà AUVF
11 shà AGVH
15 shà UIIT
16 shà FUVF